8-шы халықаралық Жәутіков олимпиадасы, 2012 жыл


Сүйірбұрышты $ABC$ үшбұрышында, $AB$ қабырғасының кез келген $D$ ішкі нүктесі белгіленген. $D$ нүктесінен $BC$ және $AC$ қабырғаларына түсірілген перпендикулярлардың табандарын сәйкесінше $M$ және $N$ деп белгілейік, ал $H_1$ және $H_2$ арқылы сәйкесінше $MNC$ және $MND$ үшбұрыштарының ортоцентрлерін белгілейік. $AH_1BH_2$ төртбұрышының ауданы $D$ нүктесінің $AB$ қабырғасынан қалай таңдалғанына тәуелсіз екенін дәлелдеңіздер.
посмотреть в олимпиаде

Комментарий/решение:

  0
2018-04-03 00:10:06.0 #

Пусть $G,\ L, \ Y$ основания высот проведенных с вершин $N,M,D$, аналогично $V,K,X$ основания проведенных $N,M,C$. Проведем высоту $H_{2}E$ в треугольнике $H_{2}AB$ и высоту $H_{1}F$ в треугольнике $H_{1}AB$, требуется доказать что $H_{2}E+H_{1}F=const$.

Проведем высоту $CH$ в треугольнике $ABC$, заметим что $H_{2}NMC$ - параллелограмм, так как $LN \perp H_{2}M, \ LN \perp AC$ и $MG \perp BC, \ MG \perp H_{2}N$, тогда $KM=LN, \ CK=H_{2}L, \ CH_{1}=DH_{2}$, значит проведя параллельную к $AB$ отрезок $A'B'=AB$ через точку $H_{1}$, пусть $E' \in CH \cap A'B'$ получаем что $CE'=H_{2}E$ так как $E'H || H_{1}F$ откуда $CE'+H_{1}F = H_{2}E+H_{1}F=CH$ то есть $const = CH$.